Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Handmade in Holland

Deze algemene voorwaarden zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij met u sluiten. Voor vragen kunt u te allen tijde contact opnemen met ons via info@handmadeinholland.eu

Artikel 1 – Definities

Handmade in Holland: eenmanszaak gevestigd in Lelystad, ingeschreven bij de KvK onder de bedrijfsnaam Handmade in Holland met KvK-nummer 66984629
Klant: de consument of ondernemer (natuurlijk persoon of rechtspersoon) die met Handmade in Holland een overeenkomst is aangegaan.
Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
Diensten: alle diensten die Handmade in Holland voor de klant uitvoert. Onder andere, maar niet uitsluitend: begeleiding en delen van kennis met de klant middels coaching, e-books, cursussen en ‘de Makersclub’.

Artikel 2 – Identiteit

Handmade in Holland
Soraya Buné
Fjord 2
8224 DA Lelystad

Telefoonnummer: 0648760455 (Bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur)
E-mailadres: info@handmadeinholland.eu
KvK-nummer: 66984629
Btw-identificatienummer: NL214584082B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Handmade in Holland en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Handmade in Holland en de klant.
3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Handmade in Holland voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden zijn in te zien en dat zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk digitaal worden toegezonden.

Artikel 4 – Het aanbod

4.1 Het aanbod van Handmade in Holland is digitaal ofwel virtueel. Er vindt geen fysieke levering plaats; zie ook artikel 8.
4.2 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4.4 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
5.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5.4 De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het adres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
5.5 In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Tarieven en Betaling

6.1 De in het aanbod van producten en diensten genoemde tarieven zijn inclusief BTW.
6.2 Handmade in Holland behoudt het recht om op elk gewenst moment de tarieven van het aanbod te wijzigen. Deze nieuwe tarieven zijn geldig voor alle nieuwe overeenkomsten.
6.3 Betaling van de dienst of digitaal product dient vooraf aan levering te geschieden.
6.4 Handmade in Holland biedt geen doorlopende abonnementen of zogenaamde strippenkaarten.

Artikel 7 – Annulering en Herroeping

7.1 Annulering van de overeenkomst bij een digitaal product is alleen mogelijk wanneer aangevraagd voor levering van een (digitaal) product en 24 uur voor aanvang van de geplande afspraak bij levering van een dienst. Dit kan door een email te sturen naar info@handmadeinholland.eu ; Bij tijdige annulering zal een terugbetaling van het volledige aankoopbedrag met gepaste spoed in werking worden gezet; Bij ontijdige annulering kunnen de kosten worden doorberekend.
7.2 Er is geen herroepingsrecht van toepassing op ons aanbod:
a. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als: de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant; en de klant heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
b. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als: de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 8 – Levering en Uitvoering

8.1 Handmade in Holland zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en aanvragen tot verlening van diensten.
8.2 Het volledige aanbod van Handmade in Holland is digitaal of virtueel. Er zal geen fysieke levering van producten plaatsvinden. Diensten zullen digitaal of telefonisch worden geleverd tenzij nadrukkelijk vooraf overeengekomen.
8.3 De uitvoering van diensten zal plaatsvinden op een door Handmade in Holland en de klant overeengekomen tijdstip; Deze afspraak mag zowel voorafgaand als na betaling worden gemaakt door contact op te nemen via de mail info@handmadeinholland.eu ; Is er geen voor een of beide partijen geschikte afspraak te plannen binnen een termijn van 60 kalenderdagen dan kan de overeenkomst kosteloos worden geannuleerd.
8.4 Diensten zullen door Handmade in Holland worden volbracht middels een inspanningsverplichting. Er wordt nimmer garantie gegeven over de resultaten.
8.5 Levering van digitale producten zullen waar mogelijk direct en uiterlijk binnen 5 werkdagen geschieden.

Artikel 9  – Aansprakelijkheid

9.1 Handmade in Holland is niet aansprakelijk voor schade in enige vorm die direct of indirect veroorzaakt zou kunnen zijn in opvolging van het door ons gegeven advies, gebrek aan advies of niet tijdig leveren van (digitale) producten of diensten, tenzij duidelijk ontstaan door onze  grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid.
9.2 Het recht op schadevergoeding zal nooit meer bedragen dan het volledige aankoopbedrag.

Artikel 10 – Klachten en Geschillen

10.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend middels email: info@handmadeinholland.eu .
10.2 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 kalenderdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Handmade in Holland binnen de termijn van 14 kalenderdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
10.3 Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
10.4 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11 – Aanvullende of Afwijkende Bepalingen

11.1 De Handmade in Holland Makersclub is een combinatie van een digitaal product en een dienst te noemen.
a. Levering van dit product gaat in op het moment dat de klant wordt toegevoegd aan deze Makersclub, vanaf dit moment heeft de klant toegang tot en inzicht in het product. Annulering of herroeping is vanaf dit moment niet (meer) mogelijk. Verdere levering van het product/de dienst zal geschieden volgens een inspanningsplicht.
b. De inhoud van de Makersclub groeit en kan veranderlijk zijn. Er kunnen geen rechten worden verleend aan de genoemde of getoonde voorbeelden over de Makersclub op de website van Handmade in Holland.